نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه طرح، رنگ و لعاب

هدف اصلی کارگروه به شرح زیر تعریف شده:

توانمندسازی تولیدکنندگان طرح، رنگدانه و لعاب

 
چکیده ای از گزارش کار کارگروه تخصصی طرح، رنگ و لعاب در اینجا ارائه می شود. 
 
وضعیت موجود لعاب در این صنعت به شرح زیر است: 
میزان ظرفیت تولید لعاب کشور: 353،000 تن
میزان نیاز کشور به لعاب (بر اساس میزان تولید کاشی سال 90): 330،000 تن
میزان تولید واقعی لعاب کشور: 316،000 تن
میزان واردات لعاب: 14،000 تن
میزان صادرات لعاب: (بسیار ناچیز) 31 تن
سهم تولیدکنندگان لعاب از بازار داخلی: 96%
تعداد تولیدکنندگان دارای فناوری روز تولید لعاب: 4.5 (4 واحد با فناوری روز، 28 واحد با فناوری قدیمی و یک واحد با فناوری نیمه قدیمی)
ظرفیت تولید با فناوری روز: 145،000 تن (41درصد از ظرفیت تولید)
در حال حاضر متاسفانه بخش طراحی کاشی در داخل کشور بسیار ضعیف است. 

 

راهبردها و راهکارهای این کارگروه جهت تحقق اهداف و چشم انداز مطلوب:
 

راهبرد

راهکار

 
 

انتقال دانش و فناوری

حمایت از توسعه دانش فنی تولید لعاب، رنگدانه، طراحی و چاپ

 

حمایت از ایجاد شرکت های تخصصی انتقال فناوری

 

ایجاد نشریه تخصصی طرح، رنگ و لعاب

 

حمایت از طرح های بومی

ثبت طرح های بومی

 

حمایت از مالکیت معنوی

 

حمایت از شرکت های طراحی

 

برگزاری مسابقه طراحی سرامیک

 

حمایت از پژوهش های کاربردی

بهینه سازی مصرف مواد و فرآوری

 

تولید مواد و محصولات جایگزین در زمینه لعاب و رنگدانه

 

دستیابی به فناوری پیشرفته برای تولید لعاب، طرح و رنگ