نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطعه سازی و بومی سازی تجهیزات

هم اکنون ارزش قطعات یدکی موجود در انبار کارخانجات به ازای هر ده میلیون متر مربع تولید سالانه حدود 2 میلیارد تومان برآورد می شود. یکی از هدف های این کارگروه این است که موجودی انبار قطعات یدکی که سرمایه راکد است کاهش یابد. وضعیت حال صنعت از نظر قطعات یدکی در جدول زیرمی آید. 

ردیف

شرح

انواع

زیرمجموعه

درصدساخت داخل

درصدساخت خارج

 

1

قطعات یدکی

مکانیکی

استاندارد(مشترک بادیگرصنایع)

40-35

65-60

خاص

70-60

40-30

الکتریکی

استاندارد(مشترک بادیگرصنایع)

5-3

97-95

خاص

5-3

97-95

2

تجهیزات

10-5

95-90

 

 

اهداف و راهبردهای این کارگروه را می توان چنین برشمرد:

اهداف:

• بهبود تأمین و عرضه تجهیزات و قطعات یدکی

•  افزايش سطح فناوری تجهیزات و فرآیندهای تولید

راهبردها:

• سامان دهی منابع موجود در صنعت

•  کاهش قطعات یدکی موجود در انبار کارخانجات

  افزایش شاخص ساخت داخل 

در راستای اهداف و راهبردهای فوق از فناوری های مرتبط با قطعه سازی و بومی سازی تجهیزات حمایت خواهد شد.